PRAVILNIK ZA DŽENAZE I MEZARE

 

25182285 1745203142159070 2651160659571150196 o

 

Džematski Odbor je na sastanku održanom 19-og decembra 2017.g., razmatrajući usluge obavljanja dženaze i korištenja džematskog mezarja, donio sljedeće odluke:

1. Za članove, usluge džemata SABAH koštaju 500,00$, a to uključuje:

 • Ukopno mjesto na džematskom mezarju
 • Obavljanje dženaze na džematskom mezarju

2. Za one koji nisu članovi našeg džemata, usluge džemata SABAH su 2000,00$, a to uključuje:

 • Ukopno mjesto na džematskom mezarju
 • Obavljanje dženaze na džematskom mezarju

3. U slučaju preseljenja djeteta do 1 godine starosti, sve usluge džemata SABAH za članove su besplatne:

 • Ukopno mjesto na džematskom mezarju
 • Obavljanje dženaze na džematskom mezarju

4. U slučaju preseljenja djeteta starosti do 1 godine, nečlanovi imaju obavezu pokriti troškove ukopnog mjesta u iznosu od 500$, dok su sve ostale usluge džemata SABAH besplatne.

Podsjećamo da ukopno mjesto djeteta zauzima pola dijela jednog standardnog ukopnog mjesta.

5. Za članove naše Zajednice koji nemaju nikakvih materijalnih sredstava niti mogućnosti da samostalno pokriju troškove dženaze, džemat SABAH može uz odobrenje Odbora besplatno dodijeliti ukopno mjesto i obezbijediti usluge imama.

ŠTA URADITI U SLUČAJU SMRTI?

1. U SLUČAJU SMRTI POZOVITE:

 • Imama na broj (773-501-7004) ili email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Blagajnika (773-627-4893)

Termin dženaze se ugovara sa imamom. Prije toga treba izmiriti finansijske obaveze u pogledu otkupa ukopnog mjesta ili eventualnog izmirivanja članarine.

*Učenje Ja-sina ili tevhida se obavlja u dogovoru sa imamom.

2. PREUZIMANJE UMRLOG:
Za preuzimanje umrle osobe iz bolnice ili iz kuće trebate pozvati Muslim Funeral Services (poznatiji kao MCC):

 • Brother Harun +1815-549-9400;
 • Brother Sulejman +1-708-629-9432;
 • MCC Fax: +1-773-465-8505;
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Adresa: Muslim Funeral Services, Inc. (4380 North Elston Avenue, Chicago, IL 60641)

Oni su zaduženi za preuzimanje umrle osobe iz bolnice, rješavanje dokumentacije i opremanje tj. gasuljenje, kao i dopremanje tijela na mjesto ukopa.

Na usluge koje pruža MCC (preuzimanje tijela iz bolnice, opremanje i gasuljenje, izrada sanduka/tabuta i sl.) i Bohemien Cemetery (iskopavanja mezara i sl.) nemamo mogućnost da utičemo. To su zasebne organizacije sa kojima imamo poslovnu saradnju i one zadržavaju pravo formiranja cijena za svoje usluge. Za dobijanje njihovih usluga potrebno je da ih kontaktirate i dogovorite sve što Vam je potrebno. Mi ne preuzimamo odgovornost za pružanje njihovih usluga.

Napomena: Ukoliko umrlog želite sahraniti u domovini, u tom slučaju sve rješavate preko MCC-ja. Ukoliko ipak želite da se prije slanja tijela dženaza klanja i u Chicagu, u tom slučaju dženaza se obavlja u prostorijama MCC-ja, s tim da ćete termin dženaze dogovoriti sa našim imamom.

3. UKOPAVANJE:
Nakon što ste precizno utvrdili kada će mejjit (tijelo umrlog) biti preuzet i opremljen i nakon što ste odredili termin dženaze, blagajnik ili neko od članova Odbora na Vaš zahtjev poziva Bohemian National Cemetery Chicago (+1773-539-8443) kako bi se ugovorilo vrijeme iskopavanja kabura za obavljanje dženaze na lokaciji 36. Prema ugovoru koji je džemat SABAH zaključio sa Bohemian National Cemetery, ukop na mezarju se vrši prema redoslijedu tako da ne postoji mogućnost rezervisanja ukopnog mjesta. Ovako se postupa u slučaju da se umrlu osobu želi ukopati na mezarju našeg džemata (36) koje se nalazi u sklopu Bohemian National Cemetery Chicago (5255 N. Pulaski Rd, Chicago IL, 60630).

*Također, neophodno je da i prema njima izmirite finansijske obaveze prije dženaze!

4. SMRTOVNICA:
Ako želite, možete imamu dostaviti informacije o osobi koja je preselila, kako bi se sastavila smrtovnica i kako bi se obavijestile naše džematlije o dženazi. Za ovu uslugu koristite imamov email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacije koje su potrebne za smrtovnicu su:

 • Ime i prezime umrle osobe i ime majke
 • mjesto i godina rođenja umrle osobe
 • vrijeme i mjesto dženaze
 • ko su ožalošćeni članovi porodice ili šire rodbine

5. NIŠANI

Članovi porodice imaju obavezu da uplate 1,800 dolara za postavljanje tradicionalnih granitnih bosanskih nišana. Nišani se naručuju kod blagajnika našeg džemata.

*Usluge džemata se uplaćuju kod blagajnika džemata.

Propisi o ponašanju prilikom dženaze

Iskazivanje saučešća

 • Običaj naših muslimana je da se saučešće u žalosti izjavljuje u vidu dove za prisebno držanje prilikom zalosti riječima: ‘Bašun sag olsun’ (Neka ti je zdrav razum).  Na navedene riječi, onaj kome je saučešče izjavljeno odgovara riječima: ‘Dostum sag olsun’ (Neka je zdrav i moj prijatelj).
 • Najbolje bi bilo da onaj koji izražava saučešće prouči kur'anski ajet: ”Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un” (Doista smo Allahovi i doista ćemo se Njemu vratiti), a da osoba koja prima saučešče odgovara također kur'anskim riječima: ”Innallahe me'a sabirin” (Allah je zaista uz strpljive).

Dženaza-namaz

Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je dužnost ’’farzi kifaje’’ za svakog muslimana i zajednicu, pa ukoliko jedna grupa ljudi obavi dženazu-namaz, sa ostalih otpada odgovornost!

Dženaza-namaz se pristojno i bez suvišnog govora ispraća i slijedi. Dženaza-namaz se klanja umrloj osobi koja je okupana (ogasuljena) i zamotana u ćefine. Prilikom obavljanja dzenaze namaza, desna strana umrle osobe je okrenuta prema Kibli, dok sa njene lijeve strane stoji imam koji predvodi dzenazu namaz.

Za klanjanje dženaze namaza neophodno je imati abdest kao i za svaki drugi namaz!

Dženaza namaz klanja se stojeći (bez spuštanja na ruku’ ili sedždu), a sastoji se od četiri tekbira (tj. riječi ”Allahu ekber”), učenja u toku stajanja i selama. Prilikom stupanja u namaz, odnosno početnog tekbira (nijjeta) ruke se podignu naspram ušiju i izgovara se tekbir (Allahu ekber) a potom ih vežemo kao i na ostalim namazima. Tekbiri su obavezujući (farz) u toku dženaze namaza, pa ko izostavi makar i jedan tekbir prilikom obavljanja dženaze namaza, taj namaz mu nije ispravan. Dakle, minimum za ispravnost dženaze namaza je izgovoriti četiri tekbira (Allahu ekber) i predati selam.

Način klanjanja Dženaze namaza

 1. Prvo se donese nijet za obavljanje dženaze namaza, koji glasi: »Nevejtu en usallije lillahi te'ala salatel-l-dženazeti, senaen lillahi te'ala, ve salavaten ‘alen-n-nebijji, ve du'aen li hazel-l-mejjiti (za žensko: li hazihil-l-mejjiteti), edaen mustakbilel-kibleti, iktedejtu bi hazel imami – Allahu ekber!« Nijjet za dženazu namaz se može učiniti i na svom jeziku.
 2. Poslije početnog tekbira (tj. izgovaranja ‘’Allahu ekber’’), vezuju se ruke na pojas i uči se ’’Subhanekellahumme, ve bihamdike, ve tebarekesmuke, ve tea’la džedduke, ve dželle senauke, ve la ilahe gajruke’’!
 3. Zatim se izgovori drugi tekbir (tj. ‘’Allahu ekber’’), pa se prouče ‘Salavati’, koji se uče na drugim namazima na posljednjem sjedenju, a koji glase: ‘’Allahumme salli ‘ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim, inneke hamidun-medžid. Alluhumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, Kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim, inneke hamidun-medžid.’’
 4. Zatim se izgovori treći tekbir (tj. ‘’Allahu ekber’’), pa se prouči ‘Dženazetska dova’ koja glasi: “Allahummagfir li hajjina ve mejjitina ve šahidina ve gaa-ibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi’ ale-l-islami ve men teveffejtehu minna fe teveffehu ‘ale-l-imani. We hussa hazel mejjiti (za žensko: hazihil mejjiteti) bir-rewhi, wer-rahati, wer-rahmeti, wel-magfireti, wer-ridwan. Allahumme in kane (kanet) muhsinen (muhsineten) fezid fi ihsanihi (ihsaniha), we in(kanet) musii-en (musii-eten) fetedžavez anhu (anha), we leqqihil emre wel bušra wel keramete wez-zulfa bi rahmetike ja Erhamer-Rahimin.’’ Onaj ko ne zna ovu dovu, može proučiti sljedeću dovu: »Rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fil-l-ahireti haseneten ve kina ‘azaben-n-nar«
 5. Nakon dženazetske dove prouči se četvrti tekbir (Allahu ekber) i predajući selam riječima: ‘’Es-selamu alejkum we rahmetullah’’ okrećući glavu u desnu stranu i spustajući desnu ruku niz tijelo, a potom okrećući glavu na lijevu stranu izgovara se ‘’Es-selamu alejkum we rahmetullah’’ i spusta lijeva ruka niz tijelo! Time je obavljena dženaza namaz.

Potom se pristupa odnošenju umrlog do kabura, spuštanju, zagrtanju i učenju odlomaka iz Kur’ana. Džematlije su iz poštovanja prema umrlom u čučećem položaju.

Decembar, 2017

Upravni Odbor

 Redovne Aktivnosti u Sabah -Centru

 

1. Džuma-namaz ................................................................................12:00 PM (Petak)

2. Jacija-namaz.................................................................................08:00 PM (Srijeda)

3. Jacija i zikir ...............................................................................08:00 PM (Četvrtak)

4. Mekteb i bosanska škola ..........................................09:30 AM - 03:30 PM (Subota)

5. Podne-namaz i predavanje........................................................12:15 PM (Nedjelja)

6. Interfaith ........................................................................jednom mjesečno (Utorak)

7. Humanitarni programi....................jednom mjesečno i sedmično (Nedjelja, subota)

8. Family Night ............................................................................................

9. Ženska grupa "Selam" .............................................................................

10. Omladinska grupa ..................................................................................

Naucimo Kur'an

2 7 15 Does the Quran Include Everything

Pod zastavom Muhammeda a.s

message image

Naučimo Sufara

timthumb

Sohbeti

youtube

Dzuma Namaz

Jumah Prayer is at 12:00 PM
Džuma-namaz je u 12 sati.


SABAH 9920 Grand Ave, Franklin Park IL 60131